Thực hành Nông nghiệp tốt

Trung tâm Phân tích được chỉ định là đơn vị chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi, trồng trọt
*Tháng 5 năm 2015, Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chính thức ra quyết định số 205/QĐ-CN-TTPC chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi.   Theo đó, Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản
Chi tiết