Giới thiệu HaNoi Agricert

Năng lực của Trung tâm

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội được thành lập tháng 5/2014 theo Quyết định số 2930/QĐ – UBND ngày 28 tháng 5 năm 2014 của UBND Thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất giữa 2 đơn vị: Trạm Kiểm định chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Hà Nội trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và thuỷ sản Hà Nội; Trạm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm cây trồng trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội.

Trung tâm đang thực hiện 02 nhiệm vụ chính Kiểm nghiệm và Chứng nhận. Cụ thể:

- Kiểm nghiệm: Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, phân tích, kiểm định chất lượng sản phẩm nông nghiệp (bao gồm sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản), vật tư nông nghiệp, mẫu môi trường nông nghiệp;

- Chứng nhận: Tham gia đánh giá và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy về sản phẩm nông lâm thủy sản phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp & PTNT.

1. Năng lực kiểm nghiệm

Trung tâm có 2 bộ phận kiểm nghiệm: Kiểm nghiệm hóa học và kiểm nghiệm sinh học. Phòng kiểm nghiệm đã được Bộ khoa học và công nghệ công nhận phù hợp chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 mang số hiệu VILAS 642 với tổng số chỉ tiêu được công nhận là: 99 chỉ tiêu; được Bộ nông nghiệp và PTNT chỉ định là phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên 05 lĩnh vực thực phẩm, nước, đất, phân bón và thức ăn chăn nuôi; (Mã số LAS – NN 77). Tổng số chỉ tiêu được chỉ định là: 88 chỉ tiêu.

Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, Trung tâm đã thực hiện được trên 400  phép thử lĩnh vực hóa học, phép thử sinh học về vi sinh vật, chỉ tiêu chất cấm, kim loại nặng, chất tồn dư bảo vệ thực vật, kháng sinh, hooc môn tăng trưởng chất bảo quản, ... trong lĩnh vực nông sản thực phẩm (rau, quả, chè, thủy sản, ngũ cốc, mật ong…), thức ăn chăn nuôi, phân bón, đất, nước trên hệ thống thiết bị phân tích hiện đại. Hàng năm, Trung tâm đã thực hiện phân tích hàng ngàn mẫu đất, nước, mẫu thực phẩm , ... phục vụ công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn thành phố và đáp ứng nhu cầu dịch vụ của khách hàng.

- Năng lực cán bộ được đào tào về phân tích chỉ tiêu vi sinh và hóa lý trên các nền mẫu thực phẩm, mẫu nông nghiệp và vật tư nông nghiệp:

+ 12 cán bộ phân tích các chỉ tiêu Vi sinh

+ 16 cán bộ phân tích các chỉ tiêu Hóa lý

2. Năng lực hoạt động chứng nhận

Trung tâm là đơn vị duy nhất trong ngành Nông nghiệp & PTNT được giao nhiệm vụ đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Trung tâm đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT chỉ định là Tổ chức chứng nhận VietGAP trồng trọt (VietGAP-TT-15-03), VietGAP chăn nuôi (VietGAP-CN-15-02, VietGAP-CN-16-02); Tổ chức chứng nhận VietGAP thủy sản (VietGAP-TS-14-10); được Bộ Khoa học và công nghệ công nhận là Tổ chức chứng nhận sản phẩm, mã số công nhận VICAS 052-PRO với 52 sản phẩm và quá trình sản xuất.

- Năng lực chuyên gia và nhân sự cho hoạt động chứng nhận:

+ 07 chuyên gia đánh giá VietGAP trồng trọt;

+ 09 chuyên gia đánh giá VietGAP chăn nuôi;

+ 04 chuyên gia đánh giá VietGAP thủy sản;

+ 16 chuyên gia đánh giá trưởng (Lead Auditor);

+ 12 chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo ISO 17065:2012;

+ 09 chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22.000;

+ 14 chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP);

+ 23 chuyên gia có chứng chỉ ISO 17065

+ 15 chuyên gia lấy mẫu trong lĩnh vực nông sản thực phẩm, nước, thức ăn chăn nuôi.