Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn

Danh mục sản phẩm được chứng nhận
I Các quá trình thực hành sản xuất tốt trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản:     VietGAP trồng trọt cho rau, quả tươi an toàn    
Chi tiết