Công nhận và chứng nhận

Quyết định về việc công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm VICAS 052-PRO

Ngày 11/7/2019, Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) đã có quyết định số 452.2019/QĐ-VPCNCL về việc công nhận Tổ chức chứng nhận sản phẩm; cấp cho Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội, mã số: VICAS 052-PRO, số sản phẩm và quá trình được công nhận: 79 sản phẩm và quá trình. Quyết định có hiệu lực đến ngày: 11/7/2022.

Từ khóa: