Công nhận và chứng nhận

Quyết định chỉ định đối với Phòng thử nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản thực phẩm